Podl Szkoła Otw

Jeśli chcesz otrzymać film "Granice. Europejski sen" na płycie, w celach edukacyjnych bądź zorganizować pokaz filmu skontaktuj się z nami. 
Płyta zawiera scenariusz zajęć dla edukatorów i nauczycieli. 

Granice. Europejski sen

Prawa autorskie do filmu należą do Stowarzyszenia Kobieteria.

kobieteria@gmail.com
607 700 077  

Tytuł projektu : Podlaska Szkoła Otwartości 
Obszar : Uchodźcy 
Realizowany : w ramach programu Obywatele dla Demokracji (operator: Fundacja Stefana Batorego)
Finansowanie : Fundusze EOG
Lider : Fundacja Dialog
Partnerzy : Stowarzyszenie Kobieteria, Fundacja Teatr Narwal, Fundacja Otwarta Edukacja, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 
Koszt projektu : 194 840 zł (w tym koszt S. Kobieteria : 62 080 zł)
Kwota dotacji : 175 340 zł
http://patrzena.pl/program/?miasto=Bia%C5%82ystokCzas realizacji : I - IV. 2016 r

Meritum projektu :
Projekt ma na celu przygotowanie społeczności województwa podlaskiego do przyjmowania nowo przybywających uchodźców do województwa podlaskiego. Działania w ramach projektu zostały zaplanowane w taki sposób, aby mogły objąć swoim zasięgiem różne grupy odbiorców - nauczycieli, uczniów, pracowników pomocy społecznej, instytucji, ngo oraz mieszkańców naszego województwa. Z uwagi na krótki czas projektu działania zaplanowaliśmy tak by mogły oddziaływać na rzecz zmiany po zakończeniu projektu. W ramach projektu w/w grupy planujemy poprzez szereg działań zapoznać z zagadnieniami związanymi z tematyką uchodźstwa:  kontekstu politycznego, przyczyn, skali, regulacji prawnych oraz kulturą, religią i obyczajami uchodźców. W tym celu zaplanowaliśmy następujące działania: szkolenia dla osób pracujących z uchodźcami, spotkania w szkołach, przygotowanie reportażu (wraz z wdrożeniem edukacyjnym), przegląd filmowy oraz kompleksowy program szkoleniowy dla przyszłych edukatorów i eduaktorek.

Działania w ramach projektu  :
http://www.mentoring.pl/pl

Część I - Fundacja Dialog
Spotkania w szkołach
http://teatrnarwal.pl/Spotkania adresowane do uczniów różnych szczebli szkół z terenu województwa (głównie gimnazja i licea). Zajęcia będą prowadzone na podstawie autorskich scenariuszy zajęć.

Szkolenia dla osób pracujących z uchodźcami
Działanie to jest odpowiedzią na niski poziom wiedzy osób pracujących z cudzoziemcami w zakresie „nowych” uchodźców. Pomimo to, że uchodźcy są związani z naszym regionem od dłuższego czasu, to do tej pory była to grupa bardzo jednolita i nie obejmowała osób z Bliskiego Wschodu.
http://kobieteria-stowarzyszenie.blogspot.com/
Przegląd filmowy
Działanie polegać będzie na zorganizowaniu ogólnodostępnego przeglądu filmowego na terenie Białegostoku. Tematyka filmów dotyczyć będzie aktualnej sytuacji uchodźczej i prezentować różne jej aspekty. Jego celem jest szerokie rozpowszechnienie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, zwiększanie świadomości mieszkańców Białegostoku i okolic na temat zjawisk uchodźczych, tworzenie przestrzeni do refleksji, zadawania pytań i rzeczowej dyskusji wokół tych tematów.
https://web.facebook.com/Fundacja-Otwarta-Edukacja-1610702052529108/?_rdr
Część II - Fundacja "Teatr Narwal" | Stowarzyszenie Kobieteria

Narzędzie edukacyjne - film edukacyjny
http://fundacja.uwb.edu.pl/Celem reportażu jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację uchodźców i zmianę wrogich postaw wobec uchodźców. Koncepcja zakłada pokazanie wielu aspektów zjawiska: kontekstu historycznego, politycznego, przyczyn, skali i regulacji prawnych.

Część III - Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku | Fundacja Otwarta Edukacja

Szkoła Edukatorów i Edukatorek - będzie to kompleksowy program edukacyjny z zakresu specyfiki edukacji o uchodźcach i na ich rzecz oraz budowania otwartych postaw wobec różnorodności kulturowej. 
______________________________________________________________
Projekt "Podlaska Szkoła Otwartości" realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

Kobieteria Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych