17 marca 2016

WALNE ZABRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE | 19.03.2016

Nadeszła wiekopomna chwila i po trzech latach kolejne WALNE ZABRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE. To oznacza, że oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego, jak co roku, czekają nas wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
Termin I: 19.03.2016, sobota, godz.: 15:00
Termin II: 19.03.2016, sobota, godz.: 16:00
Więcej informacji w mailu.
W imieniu Zarządu, prezeska Gosia Kijak
11.      Walne Zebranie Członkiń
11.1.             Walne Zebranie Członkiń jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
11.2.             Walne Zebranie Członkiń może być zwyczajne i nadzwyczajne.
11.3.             Zwyczajne Walne Zebrania Członkiń zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członkinie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członkiń.
11.4.             Walne Zebranie Członkiń obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad i jest prowadzone przez przewodniczącą, wybieraną na początku zebrania.
11.5.             Kompetencje Walnego Zebrania Członkiń:
a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)      uchwalanie Statutu i jego zmian,
c)       rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu (np. w sprawie pozbawienia członkostwa),
d)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,
f)        podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
g)      podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
h)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
i)        udzielanie Zarządowi absolutorium,
j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członkinie Stowarzyszenia,
k)       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członkini honorowej,
l)        zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
m)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Kobieteria Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych