09 stycznia 2013

Walne Zebranie | 11.01.2013

Sprawozdawczo - wyborcze
Walne Zebranie Członkiń Kobieterii
 
odbędzie się: 11.01.2013, piątek, g. 17:00
ul. Świętojańska 22 (CWOP)

W razie nie zebrania się kworum DRUGI TERMIN Walnego Zebrania Członkiń to:
11.01.2013, piątek, g.17:15
ul. Świętojańska 22 (CWOP)
11.      Walne Zebranie Członków
11.1.             Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
11.5.             Kompetencje Walnego Zebrania Członków:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)      uchwalanie Statutu i jego zmian,
c)       rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu (np. w sprawie pozbawienia członkostwa),
d)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,
f)        podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
g)      podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
h)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
i)        udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
k)       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
l)        zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w statucie,
m)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Kobieteria Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych